Internationaler Tag gegen Rassismus 2022 Thüringen

Inhalt

1. Aufruf des Netzwerks „Internationaler Tag gegen Rassismus 2022 Thüringen“

[Deutsch]

[English]

[en français]

[Kurdî]

[Türk]

[عربي]

[فارسی]

2. Mitzeichnende des Aufrufs

3. Spenden

4. Veranstaltungen

5. Ausstellungen

6. Demonstrationen am 21.3.2022 in Thüringen

7. Mitmachen

8. Veranstaltungen bei Anderen


Aufruf des Netzwerks

[Deutsch]

Rassismus ist Alltag – Rassismus ist auch Dein Problem!

Die südafrikanische Ubuntu Lehre arbeitet mit einem Sprichwort:

„Wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du weit gehen willst, geh mit anderen.“

Beteiligt euch am 21. März 2022 für einen antirassistischen Alltag in Thüringen!

Ob in der Schule, am Arbeitsplatz oder in der Öffentlichkeit: Rassismus ist Alltag! Ein Alltag, in dem Menschen beleidigt, beschimpft, bedroht, angegriffen und ermordet werden. Ein Alltag, in dem Rassismus bei Polizei, Justiz und staatlichen Behörden im System (fest-)steckt. Ein Alltag, in dem Schutzsuchende sich tagtäglich mit einer Missachtung ihrer Grundrechte konfrontiert sehen. 

Für die Betroffenen gehört Rassismus, eine Erfahrung von Gewalt und Unterdrückung auf verschiedenen Ebenen, zum Normalzustand. Ein Normalzustand, der bedeuten kann, täglich darum fürchten zu müssen, dass Familie oder Freund:innen abgeholt werden, um unter Zwang in ihre Herkunftsländer abgeschoben zu werden, in denen es für sie lebensgefährlich ist. Ein Alltag, der bedeuten kann, dass Kinder regelmäßig rassistischen Gewalterfahrungen ausgesetzt sind.

Während die Mehrheit unserer nicht betroffenen Gesellschaft Rassismus im Alltag ignoriert, verharmlost oder dazu schweigt, kämpfen viele Betroffene dafür, dass die oftmals lebensbedrohlichen Probleme endlich die Aufmerksamkeit bekommen, die es dringend braucht. Sie müssen sich der Herausforderung stellen, um sich angemessen repräsentiert zu sehen. Sie tragen mit viel Mut dazu bei, dass die oft schmerzhaften Erfahrungen mit zum Teil dramatischen Folgen überhaupt sichtbar werden. Sie entwickeln mit viel Kraft antirassistische Strategien, die ihnen und anderen im Alltag helfen. Ein Alltag, in dem die staatlichen Autoritäten und Mitmenschen sie regelmäßig alleine lassen und damit Teil des Problems werden.

Es ist an der Zeit, die Perspektiven und Forderungen der Betroffenen und deren Freund:innen, Nachbar:innen und Verbündeten im Kampf gegen Rassismus zu hören, konkrete Unterstützung zu zeigen und eine gleichberechtigte Teilhabe zu garantieren. Es ist Zeit, Rassismus zu verlernen. Es ist an der Zeit, Rassismus als tief verwurzeltes und strukturelles Problem anzuerkennen in einer Gesellschaft, in der wir alle von rassistischen Denkmustern geprägt sind. Es ist an der Zeit, Rassismus auch als Dein Problem zu sehen. Es ist Zeit, zu handeln, um nicht länger zu schweigen.

Als Betroffene, Antirassist:innen und zivilgesellschaftliche Organisationen aus Thüringen rufen wir deshalb dazu auf, den Internationalen Tag gegen Rassismus 2022 am 21. März zu nutzen und für eine gesellschaftliche Auseinandersetzung einzustehen.

Wir rufen dazu auf, sich mit verschiedenen dezentralen Veranstaltungen und Aktionen thüringenweit zu beteiligen, um die schweigende Mehrheit mit den rassistischen Zuständen zu konfrontieren und von den Verantwortlichen in Politik, Behörden und Gesellschaft entschiedenes Handeln einzufordern. Wir rufen dazu auf, wütend, solidarisch und entschlossen zu handeln und das nicht nur an einem Tag im Jahr, damit sich endlich etwas ändern kann!

Netzwerk „Internationaler Tag gegen Rassismus 2022 Thüringen“ // tgr2022@ezra.de

[English]

Racism is a Part of Everyday Life – Racism is Your Problem, Too!

There is a saying in the South African Ubuntu Teachings that goes:
„If you wanna walk fast, walk alone. If you wanna walk far, walk together“.

Join our struggle on March 21st 2022 for a life without racism in Thuringia!

Whether at school, at work or in public: racism is part of everyday life. A life in which people are being insulted, threatened, attacked and, in the worst case, murdered. A life, in which racism is stuck in the police, in the justice system or in other authorities. A life, in which people who seek protection are confronted with a disregard for their basic human rights.

For those affected, the experience of racism, violence and repression on different levels has become part of „normal life“. A life, in which it has become normal to be afraid that friends and family will be picked up to be forcefully deported in their countries of origin where their lives are in danger. A life that means children may be confronted with racist violence.

While a big part of mainstream society not affected by racism ignores that racism exists in everyday life, a lot of those affected by racism struggle that these life-threatening issues become the attention the issue deserves. They have to confront these issues in order to get the representation they so necessarily need. It takes a lot of courage to make these painful experiences and their dramatic consequences seen and heard. It takes a lot of strength to develop anti-racist strategies that help those affected and their loved ones in everyday life. A life, in which they are often left alone by state authorities and citizens around them, which thereby become part of the problem.

It is about time to hear the perspectives and demands of those affected and their friends, neighbours and allies in their struggle against racism, to show concrete support and to guarantee equal participation. It is time, to unlearn racism. It is time to recognize racism as a deeply rooted and structural problem in our society – a society in which we are all shaped and influenced by racist thinking patterns. It is time to recognize racism as your problem, too. It is time to act and to break the silence.

As activists affected by racism, anti-racist activists and civil organisations from Thuringia, we appeal to you to use the International Day Against Racism on 21st of March 2022 for a public debate on the issue of racism.

We call for your participation in decentral events and actions in the whole of Thuringia, in the confrontation of the silent majority with the racist conditions in Thuringia and in the demand for decisive action by those responsible in politics, state authorities and society. Let us act together – angrily, in solidarity and decisively and not just one day a year – so that finally things can change!

Network „Internationaler Tag gegen Rassismus 2022 Thüringen“ // tgr2022@ezra.de

[en français]

Un appel au cours de la Journée internationale contre le racisme du 21 mars 2022

Le racisme est un problème quotidien – le racisme est aussi ton problème !

Comme le dit un proverbe sud-africain : „Si tu veux aller vite, marche seul.  Par contre si tu veux aller loin, ne marche pas seul“.

On vous appelle à participer massivement á l´évènement « Tag gegen Rassismus » du 21 mars 2022 pour lutter contre le racisme quotidien en Thuringe !

Que ce soit à l’école, au travail ou dans les lieux publics, le racisme fait partie du quotidien ! Un quotidien, dans lequel des personnes sont insultées, injuriées, menacées, attaquées, dans le pire des cas assassinées.  Il est bien ancré dans le système de la police, de la justice et des autorités publiques de telle sorte qu’il est perçu à tous les niveaux de la société. Un quotidien dans lequel des personnes en quête de protection sont confrontées chaque jour au mépris de leurs droits fondamentaux et plus souvent, ils se voient confrontés à un racisme de masse et de toute sortes.

Pour ces personnes concernées, le racisme, une expérience de violence et d’oppression à différentes échelles et sélectives, fait partie de l’ordinaire à de différents niveaux lui faisant partir de leur normalité. Une normalité qui signifie, devoir craindre quotidiennement que sa famille, ses proches ou ses amis ne soient emmenés à être expulsés sous la contrainte vers leur pays d’origine, où la plupart des cas, ce sont des pays où leur vie est en danger et souvent victimes de l´impérialisme de ces même grandes puissances. Un quotidien qui signifie que des hommes, femmes et enfants sont régulièrement exposés à des expériences de violence raciste.

Alors que la majorité de notre société, qui n’est pas concernée par ce fléau, ignore cette exaction quotidienne, minimise où voir même se tait à l´égard de ce system, de nombreuses personnes concernées se battent jours et nuits pour que ces problèmes, souvent problèmes qui mettent leur vie en danger, reçoivent enfin l’attention nécessaires qu’ils méritent. Elles doivent relever le défi pour être représentées et reconnues de manière adéquate au-delà de leur défi quotidien. Elles contribuent avec beaucoup de courage à ce que les expériences souvent douloureuses, avec parfois des conséquences dramatiques soient visibles et pris en compte dans la société qui profite de leur sueur et humanisme. Ils développent avec beaucoup de force des stratégies antiracistes qui les aident, eux et les autres, au quotidien. Un quotidien dans lequel les autorités publiques et leurs concitoyens les laissent régulièrement seuls et font ainsi partie du problème dont ils sont souvent á l´origine.

Il est temps de prendre en compte les perspectives et les revendications de ces personnes concernées et de leurs proches, d’entendre leurs amis, voisins et alliés dans la lutte contre le racisme, d’apporter un soutien concret et de garantir une participation égale, morale et civique. Il est temps de désapprendre le racisme. Il est temps de reconnaître que le racisme est un problème structurel et profondément enraciné dans une société où nous sommes tous égaux, dans une société où nous sommes tous imprégnés de schémas de pensée racistes. Il est temps de considérer que le racisme est aussi ton problème.  Il est temps d’agir et de ne plus te taire.

En tant que personnes concernées, antiracistes et organisations de la société civile de Thuringe nous appelons donc à profiter de la Journée internationale contre le racisme 2022, le 21 mars pour ainsi mettre fin à cette pratique qui dure depuis des siècles. Mais en tant que personne concerné aussi nous nous engageons solennellement dans un débat de société. Nous vous appelons à participer aux différentes manifestations et actions décentralisées, organisées dans toute la région de Thuringe, afin de confronter la majorité silencieuse aux réalités du racisme mais aussi interpeller des responsables politiques, des autorités et la société dans sa diversité, d’exiger des actions décisives.

Nous appelons à agir avec fermeté, solidarité et détermination, et pas seulement un jour dans l´année, mais tous les jours pour que les choses puissent enfin changer !

Association „Journée internationale contre le racisme 2022 Thuringe“ // tgr2022@ezra.de

[Kurdî]

Bangek kurt ji bo Roja Navnetewî ya Li Dijî Nijadperestiyê di 21 ê Adarê 2022

Nijadperestî di Jiyana Rojane da ye- Nijadperestî pirsgirêka te ye jî

Hînkirina Ubuntu ya Afrîkaya Basûr bi gotinek dixebite: „ Heke tu bixwazî bilez bicî, tenê bice. Heke tu bixwazî dûr bicî, bi yên din re bice. „

Li Thuringia ji bo jiyanek rojane a dijî Nijadperestiyê tu jî besdarê roja 21 Adarê 2022 bi be.
Li dibistanê, li ser kar an jî di nava civakê de; Nijadperestî bû ye jiyana rojane! Jiyana rojane a kû te de heqeret li mirovan tên kirin, tên tehdîdkirin, êris lê tên kirin û tên qetilkirin. Jiyaneke rojane ya kû nijadperestî di pergala polîs, dadwerî û di rayedarên dewletê de bicîh/asê bûye.
Jiyana rojane a kû kesên li ewlehiye/parastinê digerin her roj, bi binpêkirina mafên xwe ê bingehîn re rû bi rû dimînin.
Her wiha ji bo qurbaniyên êrisên nijadperest ev rewsa di her astîde û cûre bi cûre tê jiyîn bûye tistek ji rêzêde û normal.
Û dîsa her wiha kû di jiyana rojane da bi tirsa, kesên ji malbatê an jî hevalên wa bi darên zorê werin girtin û werin deportkirin. Jiyana rojane a kû her roj zarok bi rêkûpêk rastî sîdeta nîjadperest tên.
Piraniya cîvak a ji nijadperestiyê bêbandore dema li hember Nijadperestiyê bêdeng dimînin, nîjadperestiye nabînin û bêzerar dibînin, di wê demê de jî kesên mexdûr ji bo vê rewsê kû bûye rewsekî xeternak, ji bo ev mijar baldariyek pêwist û temsîliyeta kû heqdike werbigre, têdigose.
Bi cesaretek mezin,ji bo serpêhatiyên wan ê dramatîk werin xuya kirin berxwedidin. Ew, ji bo alîkariya jiyana xwe û jiyana kesên din stratejiyên dij-nîjadperest pêsvedibin. Di wê jiyana rojane da kû rayedarên dewletê û mirovên din, wan bi tenê dihêlin û bi vî awayî ji dibin besek ji vê pirsgirêkê.
Niha dem hatiye kû em guh bidin kesên mexdûr, dost, cîran û hevalbendên wan ên ji bo tekosîna li dij-nijadperestîyê , misogerkirina jiyanekî hevpar tedigosin. Niha dem hatiye ku em bi rêkûpêk pisgiriyê bidin wan.
Niha dem, tunekirina nijadperestiyê ye êdî. Niha dem dema, di nava vê cîvaka ku bi paradigmayên nîjadperestiyê hatiye hûnandin, em dikaribin Nijadperestiyê weke pirsgirêkekî binav bikin. Niha dem dema kû tu Nijadperestiyê weki pirsgirêka xwe jî bibînî, ye.
Ji bo ku zêdetir bêdeng nehê mayin, dem dema calakbûyîne ye.
Ji ber wê yeke,em wekî mexdûr, kesên dij-nijadperest û sazî û rexistinên civakî di roja 21 ê Adarê Roja Navnetewî a Dijî nijadperestiyê ji bo bilindkirina hismendiya civakî, banga tevlîbûnê dikin.
Em ji bo nisandayina nijadperestiyê ji bo piraniya bêdeng a civakê, siyasetmedar û wezaretên dewletê, banga tevlîbûna calakiyên li Thuringia ê werin li darxistin, dikin.
Bi hêrs, bi biryarî û bi hêstên pistgirtinê ne salê rojek, êdî ji bo guhertina hinek tistan banga tevlîbûne dikin.

Nijadperestî di Jiyana Rojane da ye- Nijadperestî pirsgirêka te ye jî
Tor „ Roja Navnetewî ya li Dijî Nîjadperestiyê 2022 Thuringia“ // tgr2022@ezra.de

[Türk]

21.03.2022 Uluslararasi irkciliga karsi gün icin kisa cagri

Irkcilik gündelik hayattir/tadir- Irkcilik seninde problemindir.

Güney Afrika Ubuntu Ögretisi söyle der: „Hizli gitmek istiyorsan yanliz git. Uzaklara gitmek istiyorsan baskalariyla git.“

Thüringen`de irkcilik karsiti günlük bir yasam icin 21.03.2022 a siz de katilin!

Okulda, iste veya toplum icerisinde: Irkcilik gündelik hayattir/tadir. Öyle bir gündelik yasam ki, insanlarin hakarete ugradigi, küfredildigi, tehdit edildigi, saldiriya ugradigi ve katledilgi. Öyle bir gündelik yasamki, irkciligin polis, yargi ve devlet daireleri sisteminin icerisinde yer aldigi.
Öyle gündelik bir yasam ki, güvenlik/koruma arayan kisilerin hergün, temel haklarinin hice sayilmasi ile yüz yüze geldigi.
Irkci saldiri magdurlari icin, yasadiklari cesitli düzeylerdeki baski ve siddet normal bir hale bürünmüstür.
Öyle bir normallesme ki, hergün aile fertlerinin yada arkadaslarinin gelip götürülmeleri, zor kullanilma suratiyle geldikleri ülkeye deport edilmeleri ve orada hayati tehlikeleri oldugu gerceginin korkusu, anlamini tasiyan. Öyle bir gündelik yasam ki, cocuklarin sürekli bir sekilde irkci siddete maruz birakildiklari, anlamini tasiyan.
Irkciliktan etkilenmemis toplumsal cogunluk, irkciligi görmezden gelirken, zararsizlastirirken ve buna karsi susarken, magdurlar cogu zaman hayati tehdit haline gelen bu durum karsisinda ve konunun gerekli ilgiyi görmesi icin ve varolan tüm zorluklara ragmen konunun ihtiyac duydugu temsiliyeti görmesi icin mücadele etmektedirler.
Büyük bir cesaretle, bazen dramatik sonuclari olan ve aci veren tüm bu deneyimlerin görünür hale getirilmesi icin katkida bulunurlar. Gündelik yasamda, kendilerine ve baskalarina yardimci olabilecek irkcilik karsiti stratejiler gelistiriler. O gündelik yasamdaki, devlet yetkililerinin ve diger insanlarin onlari yalniz biraktigi ve böylelikle sorunun bir parcasi haline geldikleri.
Magdurlarin, arkadaslarinin, komsularinin ve müttefiklerinin, irkciliga karsi verdikleri mücadele talepleri dinlemenin, ortak bir yasami garantilemenin ve gerekli somut desteklerin verilmesinin zamanidir artik.
Irkciligi yoketmenin zamanidir artik.
Hepimizin irkci paradigmalarla sekillendigi bu toplum icerisinde, irkciligi kök salmis bir problem olarak görme zamanidir artik.
Irkciligin senin de problemin oldugunu görme zamandir artik.
Daha fazla sessiz kalmama adina, harekete gecme zamanidir artik.
Bu nedenle Thüringendeki magdurlar, irkci karsitlari ve ziviltoplum kuruluslari olarak Uluslararasi Irkciliga Karsi bu günde yani 21 Mart 2022 de size, toplumsal duyarligi uyandirma adina , katilim cagrisinda bulunuyoruz.

Sessiz kalan cogunluga, varolan irkci kosullari göstermek ve Politikacilari, Devlet Dailrelerini, toplumun kendisini harekete gecirmek icin Thuringen`in bir cok yerinde gerceklesecek olan eylemlere katilma cagrisinda bulunuyoruz.

Dayanisma, kararlilik ve öfkeyle, yilda bir gün degil birseylerin nihayet degismesi icin harekete gecilmesi adina, katilim cagrisinda bulunuyoruz.

Ag „ Uluslararasi irkciliga Karsi Gün 2022 Thüringen“ // tgr2022@ezra.de

[عربي]

[فارسی]

Mitzeichnende des Aufrufs:

Spenden

ANSOLE e.V.

DE52 8305 3030 0018 0256 68 | Sparkasse Jena-SHK

Verwendungszweck: „Tag gg Rassismus 2022“

Veranstaltungen (fortlaufende Aktualisierung)

14.3.2022 | 18:00 – 19:30 | Livestream | Schloßstr. 2, Gera | Diskriminierungserfahrungen & Zivilcourage – Eine Befragung von arabischen Migrant*innen in Gera | Bundeszentrale für politische Bildung & Integrations- & Migrantionsbeauftragte Stadt Gera [ACHTUNG: Teilnahme nur noch per Livestream möglich]

16.3.2022 | 15:00 – 17:00 | Jena-Winzerla, Flößerbrunnen | Aktionstag mit Informations- und Aktionsständen von Einrichtungen der Jugend- & Jugendsozialarbeit, Migrations- & Integrationsbeirat, Antidiskriminierungsstelle der Stadt Jena, Partnerschaft für Demokratie Jena & Kokont

16.3.2022 | 18:30 | Naturfreundehaus Charlotte-Eisenblätter (Johannesstr. 127, Erfurt) | Dont’t stop motion: Filmvorführung und Diskussionsrunde mit Filmemacher:innen und Protagonist:in [Achtung: Voranmeldung und 2G-Regelung]

17.3.2022 | 18:30 / 19:00 | Queeres Zentrum Erfurt (Johannesstr. 52, Erfurt) | Filmvorführung „Saturday Church“ [Teilnahme unter 3G-Regelung mit Nachweis]

19.3.2022 | 18:00 | Gera | Lesung mit Karamba Diaby „Mit Karamba in den Bundestag: Mein Weg von Senegal ins deutsche Parlament | Migrations- & Integrationsbeauftragte Stadt Gera

21.3.2022 | 9:00 – 11:30 & 12:00 – 15:30 | Frauenkommunikationszentrum Gera & OTEGAU, Heinrichtstr. 38 | Logo-Taschen „Rassismus ist Alltag. Rassismus ist auch Dein Problem“ nähen

21.3.2022 | 14:00 – 17:00 | „Rassismus geht uns alle etwas an“ Workshop | Jugendhaus DOMIZIL (Am Alten Nordhäuser Bahnhof 14, Erfurt) | [Achtung: Teilnahme unter 3G-Regel]

21.3.2022 | 14:00 – 16:00 | Ernst-Haeckel-Straße 15a, Erfurt | Buntes Gemälde gegen Diskriminierung | Jumpers Erfurt

21.3.2022 | 14:00 – 17:00 | Endhaltestelle Wiesenhügel, Erfurt | Lesung aus „Post von Karlheinz“ von Hasnain Kazim – es lesen Menschen aus dem Quartier | WKB Blechschmidt & AWO Kreisverband

21.3.2022 | 16:00 – 18:00 | Sondersendung Radio F.R.E.I. zum Internationale Tag gg. Rassismus mit der Kinder- und Jugendredaktion von Radio F.R.E.I. | Webstream Radio F.R.E.I.

21.3.2022 | ab 16:00 | Endhaltestelle Wiesenhügel, Erfurt | Ausstrahlung Sondersendung Radio F.R.E.I. | WKB Blechschmidt & AWO Kreisverband

21.3.2022 | ab 19:00 | Wenigemarkt, Erfurt | Hauswandprojektion „gegen uns – Rassismus, rechte Gewalt und Migrantifa in Erfurt – Rashid Jadla aka Sonne Ra“ | ezra

21.3.2022 | 19:00 | TheaterFABRIK Gera, Tonhalle Gera, Clara-Zetkin-Str. 1 | Lesekreis „LesBAR“ zum Buch von Alice Hasters „Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten“

21.3.2022 | 20:30 – 22:00 | Pop-up-Store F11 (Fischmarkt 11, Erfurt) | „BIPoC zelebrieren“ Ausstellungseröffnung mit Live Musik* | *safer space: BiPoc mit Freund*innen & Familie

23.3.2022 | 15:30 – 18:00 | Filler (Schillerstr. 44, Erfurt) | Diskussion „Rassismus ist [k]ein Problem? – Alltagserfahrungen junger Menschen und Jugendverbände als Orte von Teilhabe, Empowerment und antirassistischer Praxis | Arbeitskreis Jugendverbandsarbeit, Stadtjugendring Erfurt [Achtung: 3G + Voranmeldung unter info@stadtjugendring-erfurt.de]

23.3.2022 | 17:00 – 20:00 | Stadtjugendring Gera (Clara-Zetkin-Str. 1, Gera) | Parolenknacker – Was ist Diskriminierung & 10 Tipps, wie man darauf reagieren kann (DGB-bwt) [Achtung: mit Voranmeldung!]

24.3.2022 | 16:00 – 18:00 | Erfurt | Lesung „Rechte Richter“ & Diskussion zum Umgang mit rechter Justiz in Thüringen mit Autor Joachim Wagner | AWO Thüringen

7.4.2022 | 19:00 | [kany] (Thälmannstr. 26, Erfurt) | Materialistische Rassismuskritik und die deutsche Linke – Vortrag & Diskussion | Falken Erfurt

Ausstellungen

21.3.2022 bis etwa 27.3.2022 | Pop-up-Store F11 (Fischmarkt 11, Erfurt) | „BIPoC zelebrieren“ Part I

21.3.2022 bis etwa 27.3.2022 | Schulhaus Marie-Elise-Kayser-Schule (Leipziger Str. 15, Erfurt) | „BIPoC zelebrieren“ Part II

21.3.2022 bis 22.4.2022 | öffentlicher Raum Gera (siehe QR-Code unten) | Rassismuserfahrung in Gera sichtbar machen

Demonstrationen am 21.3.2022 in Thüringen

21.3.2022 | 16:30 – 18:30 | Gera | Vernissage mit Fahrraddemo | Menschen aus Gera mit Rassismuserfahrungen berichten, Ausstellung im öffentlichen Raum für ca. einen Monate

21.3.2022 | 16:30 | Fauloch, Jena | Kundgebung „Internationaler Tag gegen Rassismus – Weihe des Anton-Wilhelm-Amo-Platz“ | Antirassistisches Netzwerk Jena

21.3.2022 | 17:00 | Domplatz, Erfurt | Demonstration zum „Internationalen Tag gegen Rassismus“

Unterstützung bei An- und Abreise, Notfallnummer erreichbar von 16:00 bis 21:00: 0361 2186 2638

21.3.2022 | 17:30 | Marktplatz, Altenburg | „Altenburg solidarisch“ Demonstration Vol. 7 | Aktionsbündnis für Demokratie & Solidarität Altenburger Land

Mitmachen

Ihr wollt Euch als Initiative, Gruppe oder Organisation am Aufruf des Netzwerks beteiligen? Lasst euch nicht stoppen! Wir begrüßen alle dezentralen Aktionen in Thüringen, welche die Intentionen des Aufrufs aufnehmen, unterstützen und Ausdruck verleihen! Wir freuen uns, wenn ihr Eure Aktionen und Veranstaltungen via Social Media mit den Hashtags #RassismusIstAlltag #AuchDeinProblem #TgR22 #TgR2022 teilt. Wir weisen auch hier gern auf Veranstaltungen und/oder Demonstrationen in Thüringen hin. Meldet Euch via Mail tgr2022@ezra.de

Gefördert über das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport im Rahmen des Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit „Denk Bunt“ sowie über das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“. Die Veröffentlichungen stellen keine Meinungsäußerung des BMFSFJ und des TMBJS dar. Für inhaltliche Aussagen trägt der Autor bzw. tragen die Autoren die Verantwortung.

Veranstaltungen bei Anderen

Einzelne Mitglieder des Stadtjugendrings Erfurt haben diverse Formate zum „Internationale Tag gegen Rassismus“ organisiert: Übersicht in fortlaufender Aktualisierung beim Stadtjugendring Erfurt.

Weimar: 14. bis 27. März 2022 „Internationale Wochen gegen Rassismus“