مشاوره سیار برای قربانیان تحت ظلم راستگراها، نژادپرستها و ضد یهود در ایالت تیورینگن

ما به انسانهائی را که از سوی گروهکهای غیر و ضد انسانی مورد حمله و ظلم واقع شده اند مشاوره داده و آنها را همراهی و پشتیبانی می کنیم ـ چون عاملین این جرمها اشخاص از خارج از محدوده دیدگاه خود را رد کرده و نمی پذیرند. ضمنا خدمات ما خطاب به اقوام و شهود افراد قربانی نیز است.

 

چه کسی می تواند به ما مراجعه کند؟

افراد قربانی، اقوام و دوستان ایشان و همچنین شهود در رابطه با اعمال شاقه و ظالمانه ناشی از رفتارهای گروهی
ضد وغیرانسانی. اینها می توانند افرادی باشند که

 • به د یل نژادپرستانه و ضد یهود،
 • به دلیل ظاهر آلترناتیو و \ یا دیدگاه غیر راستگرایانه ی ایشان،
 • به دلیل گرایش جنسی و \ یا شناخت هویت جنسی ایشان،
 • به دلیل عجز و ناتوانی ایشان (افلیچ)،
 • به دلیل تبعیض طبقاتی،
 • به دلیل فعالیت ایشان ضد افکار راستگرایانه ی افراطی،
 • به دلیل عقاید مذهبی ایشان،
 • مورد حمله و ظلم قرار می گیرند.

 

Make an appointment for counselling

To make an appointment for a personal counselling please fill in the following online form. We also ask you to enter three suitable dates for your first appointment. We will get in touch with you as soon as possible. Besides that, you can also call us within our office hours.


  Please note: You don’t have to enter your real name as we also counsel anonymously. In that case just fill in any random name


   


  ezra – Mobile counselling for victims of right-wing, racist and antiSemitic violence

  Juri-Gagarin-Ring 96/98
  99084 Erfurt

  Tel 0361 – 21865133
  Fax 0361 – 21863013 info@ezra.de

   

  چه کاری از ما ساخته است؟

  ما مشاوره ِویژه شرایط بسیار حاد و نیز امکان گفتگو جهت بررسی و هضم اعمال ظلمانه بصورت فردی ارائه می دهیم.

  ما افراد مربوطه را در مراحل اداری، امور دولتی، پلیس و دادگاه همراهی می کنیم. از این جمله همراهی در مراحل دادگاهی است که شامل آمادگی پیش و بررسی پس از دادگاهی خواهد بود.

  ما شما را در جستجوی پزشکان، متخصصین درمانی و وکیل های مناسب پشتیبانی می کنیم. در ضمن به شما در رابطه با تقاضای کمکهای مالی پشتیبانی می رسانیم (مث خسارات دیه قربانیان و کمکهای مالی برای مراحل دادگاهی).

  تمامی خدمات ما بر اساس آن خواسته های فرد قربانی از ما در رابطه با مشاوره، همراهی و پشتیبانی است.

   

  وظایف ما بر چه اصولی پایگذاری شده اند؟

  مشاوره قربانیان همواره طرف افراد قربانی را گرفته و وظیفه خود را ع وه بر مشاوره فردی در این می بیند که دیدگاه فرد قربانی را به بحث و جدلهای جامعه انتقال دهد. ما هیچگونه وابستگی به سازمانهای دولتی نداریم. نهوه کاری ما به ما امکان می دهد که به افراد مربوطه در صورت تقاضا در محل خود ایشان مشاوره دهیم. مشاوره ها محرمانه و رایگان بوده و در صورت تقاضا می توانند سری انجام پذیرند. مشاوره و پیشنهاداتی که ما ارائه می دهیم مستق قابل استفاده هستند حتی بدون دریافت شکایت برای دادرسی..

   

  چه کمکی از شما بر می آید؟

  • وقتی شخصی مورد حمله و ظلم قرار می گیرد نگاهتان را برنگردانید و در کمک و یاری رسانی فعال شوید.
  • فرد قربانی را پشتیبانی کرده و وی را در رابطه با سازمان ما مطلع گردانید.
  • چنانچه حمله ای خصمانه مشاهده می کنید یا از آن با خبر می شوید با ما تماس حاصل فرمائید.
  • کمکهای مالی خود را به Hilfsfonds برای قربانیان مظلوم در اعمال حصمانه راستگرایانه و ضد یهود در ایالت تیورینگن ارسال فرمائید. افراد قربانی می توانند بوسیله این کمکها سریع و بی وقفه پشتیبانی شوند.

   


  Victim Counseling Donation Account

  IBAN DE60 5206 0410 0008 004820
  Bank Ev. Kreditgenossenschaft e. G.
  BIC GENO DEF 1EK1
  Keyword Hilfsfonds (Relief fund)

  Donations are tax-deductible. For amounts up to 100 €, the paying-in slip acts as a receipt of donation. For higher amounts we will gladly send a certificate of donation, if so desired. Please contact our office regarding this.

   

  ezra is a project of the Protestant Church in Central Germany. ezra is promoted under the Thuringia state program for „democracy, tolerance and global awareness“ and the German federal program „living democracy“